Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

ZWZ - 16.07.2020

Zarząd spółki pod firmą Noble Financials Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Adama Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354, posiadającej NIP: 701-015-01-53 oraz REGON: 141599588, z kapitałem zakładowym w wysokości 69.854.800,00 PLN wpłaconym w całości (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2 w związku z art. 395 § 1, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej także jako: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „ZWZ”) na dzień 16 lipca 2020 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ulicy Adama Naruszewicza 30 lok. 31

L.P.
Dokument
pdf.
1. NOBLE FINANCIALS_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_16.07.2020 pdf
2. NOBLE FINANCIALS -projekty uchwał_ZWZ_16.07.2020 pdf
3. Noble Financials_wniosek zarządu ws. podziału zysku za 2019 pdf
4. NOBLE FINANCIALS-Formularz-pełnomocnictwa-osoby fizyczne-ZWZ pdf
5. NOBLE FINANCIALS-Formularz-pełnomocnictwa-osoby prawne-ZWZ pdf
6. NOBLE FINANCIALS-Informacja-ogólna-liczba-głosów-ZWZ na dzień 18.06.2020 pdf
7. NOBLE FINANCIALS-Pełnomocnictwo_osoby_fizycznej-ZWZ pdf
8. NOBLE FINANCIALS-Pełnomocnictwo_osoby_prawne-ZWZ pdf
9. Noble_Financials_SA_SF_jednostkowe_za_2019 pdf
10. Noble_Financials_SA_Sprawozdanie_z_dzialanosci_za_2019 pdf
11. Opinia biegłego rewidenta do SF Noble Financials SA za rok 2019 pdf
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Noble Financials za 2019 pdf