Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

NWZ - 16.02.2012

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 4021 § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwanego dalej „NWZ”) na dzień 16 lutego 2012 r. na godz. 12:00.
NWZ odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Hyatt przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie w Sali konferencyjnej Onyx na poziomie Mezzanine.

L.P.
Dokument
pdf.
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Platinum Properties Group S.A. na dzień 16 lutego 2012 r.
2. Projekty uchwał na NWZ PPG S.A. 16.02.2012 r.
3. Formularz pełnomocnictwa
4. Formularz głosowania przez pełnomocnika
5. Informacja o ogólnej liczbie głosów
6. Opinia zarządu - wyłączenie prawa poboru - akcje serii E
7. Opinia zarządu - wyłączenie prawa poboru - kapitał docelowy
8. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%
9. Uchwały podjęte na NWZ