Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 11/2022, 14 marzec 2022

Zarząd spółki pod firmą Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji, o którym mowa w § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Pana Krzysztofa Małunowicza.

Pan Krzysztof Małunowicz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Krzysztof Małunowicz ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku: finanse i bankowość, o specjalności: rachunkowość i auditing a także biegle włada językiem angielskim. Pan Krzysztof Małunowicz jest doradcą inwestycyjnym od 2018 r. oraz od 2009 r. maklerem papierów wartościowych posiadającym uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Krzysztof Małunowicz dotychczas zajmował się kompleksową obsługą klientów domu maklerskiego w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym, pozyskiwaniem i budowaniem długotrwałych relacji z klientami Private Banking, współtworzeniem rozwoju oddziału Private Banking. Pan Krzysztof Małunowicz zajmował się również kompleksową obsługą klientów VIP Private Banking biura maklerskiego w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym i rynku Forex, udzielaniem rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizą sytuacji makroekonomicznej, analizą fundamentalną6 i techniczną spółek, a także doradztwem w zakresie optymalizacji struktury kapitałowej, wyceną przedsiębiorstw, oceną zasadności i rentowności podejmowanych przez spółki inwestycji i projektów biznesowych.

Pan Krzysztof Małunowicz poinformował zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Data sporządzenia raportu:
14 marca 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu