Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”)

Nr ESPI 9/2022, 18 luty 2022

Zarząd Noble Financials Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 lutego 2022 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o pośrednim zmniejszeniu procentowego udziału głosów w Spółce.

W dniu 18 lutego 2022 r. spółka pod firmą Righteight Holdings Limited zarejestrowaną zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej (dalej „Zawiadamiający”) powzięła informację o zmianie (zmniejszeniu) swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w związku z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z dotychczasowej wysokości 69.854.800 złotych do wysokości 77.354.800 złotych, tj. o 7.500.000 złotych, poprzez emisję 37.500 nowych akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 do 37.500 o wartości nominalnej 200 złotych każda, o ich łącznej wartości nominalnej 7.500.000 złotych.

W wyniku powyższego, udział procentowy Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta uległ zmniejszeniu pomimo braku zmniejszenia posiadanej liczby akcji Spółki.

Przed zdarzeniem opisanym powyżej, tj. przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 37.500 akcji serii B, Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 186.000 akcji serii A Spółki, stanowiących 53,25 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 186.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 53,25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, to jest po zdarzeniu opisanym powyżej, tj. po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zwiększeniu liczby akcji Spółki z 349.274 do 386.774, Zawiadamiający posiada bezpośrednio 186.000 akcji Spółki, stanowiących 48,09 % kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu, uprawniających do 186.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 48,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Data sporządzenia raportu:
18 luty 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu