Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”)

Nr ESPI 8/2021, 18 luty 2022

Zarząd Noble Financials Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 lutego 2022 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o pośrednim zmniejszeniu procentowego udziału głosów w Spółce.

W dniu 18 lutego 2022 r. spółka pod firmą PJW Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, zarejestrowana zgodnie z przepisami Republiki Cypryjskiej (dalej „Zawiadamiający”) powzięła informację o zmianie (zmniejszeniu) swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w związku z rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z dotychczasowej wysokości 69.854.800,00 złotych do wysokości 77.354.800,00 złotych, tj. o 7.500.000 złotych, poprzez emisję 37.500 nowych akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 do 37.500 o wartości nominalnej 200,00 złotych każda, o ich łącznej wartości nominalnej 7.500.000,00 złotych. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta uległ zmniejszeniu, pomimo braku zmniejszenia posiadanej liczby akcji Spółki.

Przed zdarzeniem opisanym powyżej, tj. przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 37.500 akcji serii B, Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 82.610 akcji serii A Spółki, stanowiących 23,65 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 82.610 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 23,65 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, to jest po zdarzeniu opisanym powyżej, tj. po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zwiększeniu liczby akcji Spółki z 349.274 do 386.774, Zawiadamiający posiada bezpośrednio 82.610 akcji Spółki, stanowiących 21,36 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 82.610 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,36 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Data sporządzenia raportu:
18 luty 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu