Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Nr ESPI 7/2022, 25 styczeń 2022

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 - 22 kwietnia 2022 r.
 • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 20 maja 2022 r.
 • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - 16 listopada 2022 r.
 • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 r. - 14 września 2022 r.

 • Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757 (w dalszej części raportu "Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego kwartalnego za czwarty kwartał 2021 r. oraz za drugi kwartał 2022 r.

  Data sporządzenia raportu:
  25 stycznia 2022 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu