Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nr ESPI 1/2022, 11 styczeń 2022

Zarząd Noble Financials Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała korektę zawiadomienia z dnia 30 grudnia 2021 r. otrzymanego od spółki ONE S.A. złożonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W pierwotnej wersji zawiadomienia z dnia 30 grudnia 2021 r. ONE S.A. błędnie wyliczyła, iż posiadane łącznie 78 455 akcji Spółki, stanowią 20,23 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 78 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W otrzymanej w dniu dzisiejszym przez Spółkę korekcie zawiadomienia z dnia 30 grudnia 2021 r. ONE S.A. poinformowała, ONE S.A. posiada łącznie 78 455 akcji Spółki, stanowiące 20,29 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 78 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,29 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Sama liczba posiadanych przez ONE S.A. akcji Spółki była podana prawidłowo.

Data sporządzenia raportu:
11 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu