Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nr ESPI 27/2021, 30 grudzień 2021

Zarząd Noble Financials Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 30 grudnia 2021 r. spółka pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Kupujący) zawarła umowy sprzedaży akcji w wyniku których Kupujący nabył łącznie 78 455 akcji Spółki, stanowiących 20,23 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 78 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z zawiadomienia Kupującego wynika, że nie istnieją podmioty zależne od Kupującego, które posiadają akcje Spółki a przed zdarzeniem opisanym powyżej Kupujący nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Data sporządzenia raportu:
30 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu