Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nr ESPI 25/2021, 30 grudzień 2021

Zarząd Noble Financials Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 30 grudnia 2021 r. spółka pod firmą Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Sprzedający) zawarła umowę sprzedaży akcji w wyniku której zbyła łącznie 37 500 akcji Spółki stanowiące 9,67 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 37 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,67 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Sprzedający przed zawarciem transakcji zbycia akcji Spółki posiadał łącznie 37 500 akcji Spółki, stanowiące 9,67 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 37 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,67 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na skutek transakcji Sprzedający nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Data sporządzenia raportu:
30 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu