Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Nr ESPI 24/2021, 29 grudzień 2021

Zarząd Noble Financials Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu dzisiejszym spółka pod firmą Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Zawiadamiający”) powzięła informację o tym, iż w dniu 15 listopada 2021 r. sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z dotychczasowej wysokości 69.854.800,00 złotych do wysokości 77.354.800,00 złotych, tj. o 7.500.000,00 złotych, poprzez emisję 37.500 nowych akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 do 37.500 o wartości nominalnej 200,00 złotych każda, o ich łącznej wartości nominalnej 7.500.000,00 złotych, z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, które to akcje zostały objęte przez Zawiadamiającego.

Zawiadamiający przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitały docelowego Zawiadamiający posiada łącznie 37 500 akcji Spółki, stanowiące 9,67 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 37 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,67 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z zawiadomienia wynika, że nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadają akcje Spółki.

Data sporządzenia raportu:
29 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu