Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A. wznowionym po przerwie w dniu 21 grudnia 2021 roku

Nr ESPI 21/2021, 21 grudzień 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym w dniu dzisiejszym po przerwie zarządzonej w dniu 7 grudnia 2021 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021, była spółka pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca 41.027 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Procentowy udział spółki pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 100% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 10,61%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Data sporządzenia raportu:
21 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu