Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nr ESPI 20/2021, 21 grudzień 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A., powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego.

Pan Bartłomiej Gajecki złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane oświadczenie zawiera również deklaracje, że Pan Bartłomiej Gajecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bartłomiej Gajecki przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego w spółkach energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Pan Bartłomiej Gajecki pełnił nadzór nad finansami spółek działających w branży inwestycyjnej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej i gazowej. Pan Bartłomiej Gajecki był odpowiedzialny za wykonywanie założeń, tworzenie i nadzór nad wykonaniem jednostkowych budżetów, współpracą z biurami rachunkowymi i audytorami a także za prowadzenie sprawozdawczości finansowej publikowanej na GPW w Warszawie. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu, specjalizacja - zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Studia MBA; kurs ACCA _ang. Association of Chartered Certified Accountants_ - w trakcie. Pan Bartłomiej Gajecki biegle włada językiem angielskim.

Data sporządzenia raportu:
21 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu