Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 21 grudnia 2021 roku wznowione po przerwie

Nr ESPI 19/2021, 21 grudzień 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym wznowione zostały obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po przerwie zarządzonej w dniu 7 grudnia 2021 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 („Walne Zgromadzenie”).

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że na wniosek akcjonariusza Walne Zgromadzenie odstąpiło od powzięcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, a także od zmiany firmy Spółki w ramach uchwały o zmianie Statutu Spółki.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, a nie zostały przez Walne Zgromadzenie podjęte.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Data sporządzenia raportu:
21 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Załącznik do RB 19_2021 NF_wykaz uchwał podjętych przez ZWZ 21.12.2021 (116.76 kB)