Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 30 listopada 2021 roku.

Nr ESPI 17/2021, 30 listopad 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, zarządzono przerwę. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w dniu 7 grudnia 2021 roku.

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 roku („Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, iż w Zgromadzeniu brał udział tylko jeden akcjonariusz, odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Data sporządzenia raportu:
30 listopada 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Załącznik do RN NF 17_2021 - wykaz uchwał (210.68 kB)