Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A., które odbyło się 30 listopada 2021 roku

Nr ESPI 16/2021, 30 listopad 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2021 roku była spółka pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca 41.027 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Procentowy udział spółki pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosił 100% zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 10,61%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Data sporządzenia raportu:
30 listopada 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu