Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie istotnej transakcji

Nr ESPI 14/2021, 26 listopad 2021

Zarząd Noble Financial SA, zwanej dalej "Spółką" informuje, iż dniu 26.11.2021 podpisana została ze spółką Brinando Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zwaną dalej "Brinando" umowa cesji wierzytelności przedmiotem której było przeniesienie na Spółkę wierzytelności przysługujących Brinando od spółki Platinum Project II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej "PP II" w kwocie 8.375.987,80 zł wynikającej z zawartych umów pożyczek wraz z odsetkami. Podpisanie ww. umowy oraz przejście na Spółkę wierzytelności, o której mowa we wcześniejszym zdaniu, skutkuje zmniejszeniem zobowiązania Brinando w stosunku do Spółki z kwoty 26.497.114,60 zł (wynikającej z kapitału umów pożyczek zawartych we wcześniejszych latach pomiędzy Spółką a Brinando) do kwoty 18.121.126,80 zł. Mając na uwadze fakt, iż wierzytelności Spółki od Brinando były w latach wcześniejszych objęte w całości odpisem, kwota 8.375.987,80 zł jaka na skutek zawartej umowy cesji stanowi obecnie należność Spółki od PP II, w całości wpłynie na wynik finansowy _pozostałe przychody operacyjne_ w IV kwartale 2021.

Data sporządzenia raportu:
26 listopada 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu