Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nr ESPI 8/2021, 19 sierpień 2021

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 19 sierpnia 2021 r., podjął w formie aktu notarialnego uchwałę o podwyższeniu, w granicach kapitału docelowego, kapitału zakładowy Spółki z dotychczasowej wysokości 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) do wysokości 77.354.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), tj. o 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję 37.500 (trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset) nowych akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda, o ich łącznej wartości nominalnej 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) ("Akcje").

Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.

Akcje zostaną zaoferowane wybranemu przez zarząd Spółki sześciu inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1 rady nadzorczej Spółki z 16 sierpnia 2021 r.

Umowa o objęciu Akcji zostanie zawarta nie później niż 31 października 2021 r.

Cena emisyjna każdej Akcji wynosi 200 (dwieście) złotych, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 2 rady nadzorczej Spółki z 16 sierpnia 2021 r.

Akcje zostaną objęte za wkłady pieniężne.

Wkłady na pokrycie Akcji wniesione w terminie 7 dni od zawarcia umowy objęcia Akcji.

Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od:

a) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez walne zgromadzenie spółki, włącznie z tym dniem – pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych

b) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez walne zgromadzenie spółki – pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 91 statutu Spółki zarząd, za zgodą rady nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 1 z 16 sierpnia 2021 r., oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu Spółki z 16 sierpnia 2021 r. uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, a także proponowaną cenę emisyjną Akcji, w interesie Spółki, pozbawił się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji.

Zarząd Spółki postanowił się o ubieganiu przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich Akcji. W związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje będą podlegały dematerializacji.

Zarząd wyraził zgodę na:

1) przeprowadzenie subskrypcji prywatnej Akcji, w tym złożenie oferty objęcia Akcji oraz ustalenie brzmienia i zawarcie umowy objęcia Akcji, jak również ustalenie szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej

2) podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

3) podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji, w tym do zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Zarząd Spółki postanowił poinformować o podjętej uchwale z uwagi na to, iż skutkiem uchwały będzie znacząca zmiana struktury akcjonariatu Spółki.

Data sporządzenia raportu:
18 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wardyn - Prezes Zarządu