Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie z Getin Noble Bank S.A. Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia

Nr ESPI 4/2019, 04 luty 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. ("Bank") Porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia Kredytu Hipotecznego udzielonego Spółce przez Bank ("Porozumienie") na mocy zawartej w dniu 13 grudnia 2007 roku Umowy Kredytu Hipotecznego nr DK/KR-HIP/03922/07 ("Umowa o Kredyt").

Zgodnie z Porozumieniem strony postanowiły: (i) zmienić na czas określony zasady spłaty Kredytu w ten sposób, że Bank udziela Spółce na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy począwszy od dnia 7 lutego 2019 r. do dnia 7 stycznia 2021 roku karencji w spłacie całości raty odsetkowej oraz (ii) przyznać Spółce jednorazową ulgę w spłacie Kredytu, po spełnieniu przez Spółkę łącznie wszystkich przesłanek, zawartych w Porozumieniu. W okresie karencji Spółka zobowiązana będzie do zapłaty stałych miesięcznych rat w wysokości 23.165,17 CHF (słownie franków szwajcarskich: dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć 17/100).

Porozumienie wejdzie w życie po spełnieniu się warunków, określonych w treści Porozumienia. Informację o spełnieniu warunków, a tym samym o wejściu w życie Porozumienia, Spółka przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Data sporządzenia raportu:
4 lutego 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu