Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Nr ESPI 7/2019, 21 marzec 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 21 marca 2019 roku Pan Alec Yurievich Fesenko ("Wzywający"), za pośrednictwem spółki Dom Maklerski Banku BPS S.A., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 72 _siedemdziesięciu dwóch_ akcji Spółki ("Wezwanie"), w wyniku którego Wzywający za pośrednictwem podmiotów od niego zależnych zamierza osiągnąć 66% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 512, z późn. zm.), w związku z przekroczeniem przez Wzywającego, za pośrednictwem spółki Wheel Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Nabywający"), oraz spółki Righteight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co wiązało się z osiągnieciem przez Wzywającego za pośrednictwem ww. podmiotów łącznie 65,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią Wezwania – jego przedmiotem są 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 200 zł (słownie: dwieście złotych) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez GPW, zdematerializowanych i oznaczonych w KDPW kodem ISIN: PLPLPGR00010, reprezentujące 0,02% kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający łącznie z podmiotami zależnymi posiada 230 449 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, które stanowią 65,98% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 230 449 (słownie: dwustu trzydziestu tysięcy czterystu czterdziestu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć za pośrednictwem Nabywającego, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Nabywającego przed ogłoszeniem Wezwania, 41 027 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem) akcji Spółki uprawniających do 41 027 (słownie: czterdziestu jeden tysięcy dwudziestu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,75 % (słownie: jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, łącznie z podmiotami zależnymi Wzywający zamierza uzyskać, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi pośrednio przez Wzywającego przed ogłoszeniem Wezwania, 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 230 521 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji uprawniających do 230 521 (słownie: dwustu trzydziestu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych i zero groszy) za 1 (jedną) akcję.

Wezwanie nie zostało ogłoszone pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Data sporządzenia raportu:
21 marca 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu