Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu

Nr ESPI 28/2019, 09 grudzień 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM S.A. ("Spółka") informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 9 grudnia 2019 roku postanowiła, mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o powierzeniu sprawowania funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, Radzie Nadzorczej Spółki in corpore.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza, której powierzono pełnienie obowiązków Komitetu Audytu, w aktualnym składzie osobowym, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Data sporządzenia raportu:
9 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu