Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zapewnienia dalszego finansowania dłużnego oraz zmiana warunków emisji obligacji serii C

Nr ESPI 16/2019, 28 czerwiec 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała ze spółką pod firmą Duo Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa _KRS: 0000600398, NIP: 521-372-17-43, REGON: 363684307_ _"Emitent"_ aneks do listu intencyjnego zawartego w dniu 31 marca 2019 roku pomiędzy Spółką a Emitentem, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2019, z dnia 1 kwietnia 2019 roku, w którym to liście strony określiły ramowe warunki, na jakich Spółka zobowiązała się zapewniać za wynagrodzeniem dalsze finansowanie dłużne działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta. Na mocy zawartego w dniu dzisiejszym aneksu do listu intencyjnego dokonano zmiany: 1. okresu, przez który Spółka zobowiązała się zapewniać Emitentowi za wynagrodzeniem dalsze finansowanie dłużne jego działalności gospodarczej, wydłużając go z dnia 30 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku; 2. wysokości oprocentowania obligacji Emitenta serii C z 10% _dziesięć procent_ w skali roku na 12% _dwanaście procent_ w skali roku.

Pozostałe warunki listu intencyjnego pozostały bez zmian.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w związku z zawarciem aneksu do listu intencyjnego, w ramach jego realizacji, w dniu dzisiejszym dokonano również zmiany warunków emisji obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta, posiadanych m.in. przez Spółkę, w ten sposób, że: 1. dzień wykupu obligacji serii C zmieniono z dnia 30 czerwca 2019 roku na dzień 31 grudnia 2019 roku; 2. oprocentowanie obligacji serii C zmieniono z 10% _dziesięć procent_ w skali roku na 12% _dwanaście procent_ w skali roku, począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku.

Pozostałe warunki emisji obligacji serii C pozostały bez zmian.

Informację podano z uwagi na wartość zaangażowania Spółki w zapewnianie finansowania dłużnego działalności Emitenta oraz jego wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu