Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana w strukturze akcjonariatu

Nr ESPI 11/2019, 07 maj 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 7 maja 2019 roku otrzymał zawiadomienie o bezpośrednim i pośrednim nabyciu akcji Spółki od kolejno: spółki pod firmą Wheel Finance Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Zawiadamiający I"_ oraz Pana Alec Yurievich Fesenko _"Zawiadamiający II"_ w ramach realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 roku _"Wezwanie"_.

Zgodnie z treścią pierwszego zawiadomienia, w dniu 29 kwietnia 2019 roku, w którym to dniu nastąpiło zaksięgowanie na rachunku maklerskim Zawiadamiającego akcji, będących przedmiotem Wezwania, Zawiadamiający I osiągnął łącznie z akcjami posiadanymi przed ogłoszeniem Wezwania, 41 027 _czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem_ akcji Spółki uprawniających do 41 027 _czterdziestu jeden tysięcy dwudziestu siedmiu_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,75 % _jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procenta_ ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem nabycia akcji w ramach Wezwania, Zawiadamiającemu I przysługiwało 40 955 _czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć_ akcji Spółki, które stanowiły 11,73 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniały do wykonywania 40 955 _czterdziestu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu pięciu_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,73% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po nabyciu akcji w ramach Wezwania, Zawiadamiającemu I przysługuje bezpośrednio 41 027 _czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia siedem_ akcji Spółki uprawniających do 41 027 _czterdziestu jeden tysięcy dwudziestu siedmiu_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,75 % _jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procenta_ ogólnej liczby Akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią drugiego zawiadomienia w dniu 29 kwietnia 2019 roku, w którym to dniu nastąpiło zaksięgowanie na rachunku maklerskim Zawiadamiającego I akcji, będących przedmiotem Wezwania, Zawiadamiający II osiągnął za pośrednictwem Zawiadamiającego I oraz spółki pod firmą Righteight Holdings Limited, tj. podmiotów od niego zależnych, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi pośrednio przez Zawiadamiającego II przed ogłoszeniem Wezwania, 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 230 521 _dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ akcji uprawniających do 230 521 _dwustu trzydziestu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem nabycia akcji w ramach Wezwania, Zawiadamiającemu II przysługiwało pośrednio _tj. za pośrednictwem Zawiadamiającego I oraz spółki Righteight Holdings Limited_ 230 449 _dwieście trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć_ akcji Spółki, które stanowiły 65,98% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniały do wykonywania 230 449 _dwustu trzydziestu tysięcy czterystu czterdziestu dziewięciu_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po nabyciu akcji w ramach Wezwania, Zawiadamiającemu II przysługuje pośrednio _tj. za pośrednictwem Zawiadamiającego I oraz spółki Righteight Holdings Limited_ 230 521 _dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 66% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 230 521 _dwustu trzydziestu tysięcy pięciuset dwudziestu jeden_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią każdego z zawiadomień żaden z Zawiadamiających nie zawierał żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Żaden zawiadamiający nie posiada głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Żaden z zawiadamiających nie posiada głosów z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy. Żaden z zawiadamiających nie planuje zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu