Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Objęcie obligacji nowej emisji oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie zapewniania dalszego finansowania dłużnego

Nr ESPI 8/2019, 01 kwiecień 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym spółka pod firmą Duo Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa _KRS: 0000600398, NIP: 521-372-17-43, REGON: 0000600398_ _"Emitent"_, wydała Spółce odcinek zbiorowy obligacji wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii C, obejmujący 9.787 _dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem_ sztuk obligacji zwykłych, imiennych, 3-miesięcznych, mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, serii C, o wartości nominalnej 1.000,00 zł _tysiąc złotych_ każda, o łącznej wartości nominalnej 9.787.000,00 zł _dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych_, oprocentowanych oprocentowaniem stałym, w wysokości 10% _dziesięć procent_ w stosunku rocznym _"Obligacje"_. Odcinek zbiorowy Obligacji został wydany Spółce przez Emitenta w związku z opłaceniem przez Spółkę w dniu 31 marca 2019 r. wszystkich objętych nim Obligacji, przy czym ich opłacenie nastąpiło w drodze zawarcia przez Spółkę z Emitentem umowy o wzajemnym potrąceniu wierzytelności, w następstwie której, zarówno wierzytelność Spółki – o zapłatę przez Emitenta kwoty wykupu posiadanych przez Spółkę obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta, o nabyciu których to obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., to jest kwoty w wysokości 9.787.000,00 zł _dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych_, jak również wierzytelność Emitenta – o opłacenie / pokrycie przez Spółkę Obligacji, poprzez zapłatę kwoty w wysokości 9.787.000,00 zł _dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych_, jako wierzytelności o równiej wartość, wygasły w całości. Warunki emisji Obligacji nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w związku z wydaniem Spółce przez Emitenta odcinka zbiorowego Obligacji, w dniu dzisiejszym wszedł w życie list intencyjny zawarty przez Spółkę z Emitentem w dniu 31 marca 2019 r., w którym strony określiły ogólne / ramowe warunki, na jakich Spółka będzie zapewniać Emitentowi za wynagrodzeniem, przez okres kolejnych 12 _dwunastu_ miesięcy, licząc od dnia wykupu Obligacji, dalsze finansowanie dłużne działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta, do kwoty nie wyższej niż 10.000.000,00 zł _dziesięć milionów złotych_. List intencyjny nie zawiera postanowień wprowadzających kary umowne dla któregokolwiek z jego sygnatariuszy. List intencyjny nie odbiega od standardów rynkowych.

Informację podano z uwagi na wartość transakcji oraz jej wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu