Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Pośrednie zmiany w strukturze akcjonariatu

Nr ESPI 3/2019, 22 styczeń 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że zmianie uległa pośrednia struktura akcjonariatu Spółki.

W dniu 22 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała od Pana Alec Yurievich Fesenko _"Zawiadamiający"_ zawiadomienie o pośrednim przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 50% w Spółce. Zgodnie z treścią zawiadomienia Zawiadamiający jest podmiotem dominującym wobec spółki pod firmą Wheel Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której to spółce przysługuje bezpośrednio 40.955 _czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć_ akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 11,73% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z nabyciem przez Zawiadamiającego w dniu 21 stycznia 2019 roku całości udziałów spółki pod firmą Righteight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, której to spółce przysługuje bezpośrednio 189.494 _sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery_ akcje w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 54,25% kapitału zakładowego Spółki, został przez Zawiadamiającego pośrednio przekroczony udział w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 50% w Spółce.

Przed dniem nabycia udziałów Righteight Holdings Limited, Zawiadamiającemu przysługiwało pośrednio _tj. za pośrednictwem spółki Wheel Finance S.A._ 40.955 _czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć_ akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 11,73% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 40.955 _czterdziestu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu pięciu_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po nabyciu udziałów Righteight Holdings Limited, Zawiadamiającemu przysługuje pośrednio _tj. za pośrednictwem spółki Wheel Finance S.A. oraz spółki Righteight Holdings Limited_ 230.449 _dwieście trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć_ akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 65,98% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 230.449 _dwustu trzydziestu tysięcy czterystu czterdziestu dziewięciu_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Zawiadamiający nie zawierał żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Zawiadamiający nie posiada głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Zawiadamiający nie posiada głosów z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Zawiadamiający posiada zamiar dalszego zwiększania udziałów w Spółce, w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33% i koniecznością ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu