Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.

Nr ESPI 18/2019, 31 lipiec 2019

Zarząd spółki pod firmą IBSM S.A. _“Spółka"_ informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. _Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089_ oraz innymi obowiązującymi przepisami, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: i_ przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku, ii_ badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, iii_ przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku, iv_ badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, v_ przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku, vi_ badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie ww. badań oraz przeglądów spółce pod firmą Polscy Biegli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krzywickiego, 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685057, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4159.

Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na przeprowadzenie ww. badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania wyżej wymienionych usług.

Wybór pomiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych Spółki nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Spółka dotychczas korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2017 i 2018, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI numer 2/2018 opublikowanym w dniu 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu