Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku