Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji oraz powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.

Nr ESPI 14/2016, 31 maj 2016

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) powołało dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.

W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  1. Pan Leszek Wiśniewski;
  2. Pan Bernhard Friedl;
  3. Pan Bartłomiej Gajecki;
  4. Pan Piotr Jeleniewski;
  5. Pan Adam Osiński.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.ibsmsa.pl/o-firmie/rada-nadzorcza

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649, z późn. zm.) powierzyło radzie nadzorczej nowej kadencji zadania komitetu audytu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu