Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 r.

Nr ESPI 13/2016, 31 maj 2016

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2016 roku („ZWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż w trakcie posiedzenia ZWZ odstąpiono od podjęcia następujących uchwał przewidzianych w porządku ZWZ:

  • uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki,
  • uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki,

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w trakcie posiedzenia ZWZ nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez ZWZ uchwał, jak również nie wprowadzono zmian w treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI 13 2016 - Załącznik Treść uchwał podjętych na ZWZ (169.64 kB)