Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe IBSM S.A. za rok 2015

Nr ESPI 5/2016, 08 marzec 2016

Zarząd IBSM S.A. („Spółka”), w związku z uzyskaniem w dniu dzisiejszym wstępnych, niepoddanych audytowi jednostkowych danych finansowych za rok 2015 informuje, że szacowane wyniki Spółki wynoszą:

  1. przychód ze sprzedaży: 472 tys. zł;
  2. strata netto (9 799) tys.zł.

Powodem podania wstępnych jednostkowych wyników Spółki do publicznej wiadomości jest ich istotna zmiana w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2014, przy czym na wyniki roku 2015 znaczący wpływ miała sprzedaż istotnego aktywa finansowego posiadanego przez Spółkę pośrednio przez podmiot zależny dokonana w dniu 29 grudnia 2015, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 48/2015.

Do dnia publikacji raportu rocznego Spółka będzie monitorować szacunkowe wyniki.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 rok w zaplanowanej wcześniej dacie, czyli w dniu 18 marca 2016 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu