Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Nr ESPI 1/2016, 07 styczeń 2016

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

 1. Raporty roczne:
  • raport roczny Emitenta za 2015 rok (R) – 18 marca 2016 roku,
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2015 rok (RS) – 18 marca 2016 roku,
 2. Raporty półroczne:
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2016 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe (PSr) – 31 sierpnia 2016 roku,
 3. Raporty kwartalne:
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2016 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe (QSr)– 13 maja 2016 roku,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2016 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe (QSr) – 10 listopada 2016 roku.

Zarząd Emitenta oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. - "Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywać odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Emitenta będą natomiast zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące Emitenta.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż Emitent zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2015, a także zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu