Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zbycie aktywów o wartości znaczącej i kompensata wierzytelności

Nr ESPI 49/2015, 29 grudzień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z większościowym akcjonariuszem Spółki, tj. spółką Righteight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej („RHL Ltd.”) umowę sprzedaży wierzytelności przysługujących Spółce wobec spółki O.O.O. Svetly Dali z siedzibą w Łobni w Federacji Rosyjskiej („O.O.O. Svetly Dali”) w kwocie głównej 67.948.000 RUB [3.614.883,60 zł] plus naliczone odsetki, wynikających z niespłaconego kapitału pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami udzielonych na podstawie następujących umów zawartych pomiędzy Spółką, a O.O.O. Svetly Dali:

  1. Umowy pożyczki zawartej w dniu 24 maja 2011 roku;
  2. Umowy pożyczki zawartej w dniu 27 maja 2011 roku;
  3. Umowy pożyczki zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku;
  4. Umowy pożyczki zawartej w dniu 28 września 2011 roku;
  5. Umowy pożyczki zawartej w dniu 2 października 2011 roku;
  6. Umowy pożyczki zawartej w dniu 23 stycznia 2012 roku.

Wierzytelności będące przedmiotem sprzedaży stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Spółki.

Zgodnie z zawartą umową, wierzytelność opisana powyżej sprzedana została za cenę 1.300.000 USD [5.025.670 zł]. Wartość ewidencyjna sprzedanych wierzytelności określona w księgach rachunkowych Spółki w związku z dokonanym odpisem aktualizacyjnym wynosiła 0 zł. Zawarcie przedmiotowej umowy jest wynikiem realizacji ustaleń poczynionych w toku negocjacji, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 44/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku.

Nabywca wierzytelności O.O.O. Svetly Dali, tj. RHL Ltd. jest większościowym akcjonariuszem Spółki. Zgodnie z wiedzą Spółki pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a spółką RHL Ltd. i osobami nią zarządzającymi inne powiązania nie występują.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym pomiędzy Spółką, a RHL Ltd. zawarte zostało porozumienie kompensacyjne, na podstawie którego wierzytelność wynikająca z powyższej umowy sprzedaży wierzytelności oraz wierzytelność w wysokości 1.300.000 USD [5.025.670 zł] przysługująca RHL Ltd. względem Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów w spółce O.O.O. Svetly Dali z dnia 31 grudnia 2010 roku zmienionej aneksem z dnia dzisiejszego uległy wzajemnemu potrąceniu w pełnej kwocie.

Wierzytelności stanowiące przedmiot sprzedaży i kompensaty stanowiły aktywa o znaczącej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 45) podpunkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259, z późn. zm.) tj. przy zastosowaniu kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, o trwałym stosowaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 12/2015 z dnia 23 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu