Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Nr ESPI 47/2015, 29 grudzień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z większościowym akcjonariuszem Spółki, tj. Righteight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej aneks do umowy sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali z siedzibą w Łobni w Federacji Rosyjskiej zawartej w dniu 31 grudnia 2010 roku w Moskwie w Federacji Rosyjskiej, o treści której Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z treścią powyższego aneksu strony postanowiły o obniżeniu ceny sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali z kwoty 100.000.000 USD [386.590.000 zł] do kwoty 81.300.000 USD [314.297.670 zł]. Jednocześnie strony aneksu postanowiły, iż pozostała do zapłaty część ceny sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali w wysokości 1.300.000 USD [5.025.670 zł] zostanie pokryta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności stron.

Spółka informowała o przystąpieniu do negocjacji zmierzających do zawarcia przedmiotowego aneksu w raporcie bieżącym ESPI 44/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku.

Z uwagi na wysokość ceny sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali wynoszącą po zawarciu przedmiotowego aneksu 81.300.000 USD [314.297.670 zł] umowa z dnia 31 grudnia 2012 roku stanowi umowę znaczącą w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44) podpunkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259, z późn. zm.) tj. przy zastosowaniu kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, o stosowaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2015 z dnia 23 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu