Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

Nr ESPI 46/2015, 23 grudzień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Spółki tj. O.O.O. Svetly Dali z siedzibą w Łobni w Federacji Rosyjskiej („O.O.O. Svetly Dali”) poinformowała Spółkę o zawarciu umowy, na podstawie której spółka O.O.O. „Russian Investment Club” Asset Management Company z siedzibą w Moskwie w Federacji Rosyjskiej udzieliła O.O.O. Svetly Dali pożyczkę na kwotę 10.000.000 RUB (słownie: dziesięciu milionów rubli rosyjskich) („Umowa”). Zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczka udzielona została na okres do dnia 15 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie Umowy wynosi 12% rocznie. Umowa zawarta została w dniu dzisiejszym w Moskwie i podlega prawu Federacji Rosyjskiej.

Umowa z uwagi na wysokość udzielonej pożyczki stanowi umowę znaczącą w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44) podpunkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259, z późn. zm.) tj. przy zastosowaniu kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, o stosowaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2015 z dnia 23 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu