Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja poufna

Nr ESPI 44/2015, 05 listopad 2015

IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje iż w dniu dzisiejszym zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do negocjacji z większościowym akcjonariuszem Spółki tj. Righteight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej („Akcjonariusz”), których przedmiotem będzie określenie sposobu wykonania zobowiązań Spółki wobec Akcjonariusza wynikających z umowy sprzedaży udziałów w spółce OOO Svetly Dali z siedzibą w Łobni w Federacji Rosyjskiej zawartej w dniu 31 grudnia 2010 roku w Moskwie w Federacji Rosyjskiej, o treści której Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2012 roku („Umowa”).

Intencją Spółki jest zawarcie umowy z Akcjonariuszem, na podstawie której zmniejszeniu w całości lub części ulegną wierzytelności przysługujące Akcjonariuszowi względem Spółki na podstawie Umowy w zamian za co Akcjonariusz lub wskazany przez niego podmiot nabędzie istotny składnik majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki.

Spółka zainteresowana jest jednocześnie zbyciem na rzecz Akcjonariusza wierzytelności przysługujących jej względem spółki OOO Svetly Dali oraz kompensacją wzajemnych roszczeń Spółki i Akcjonariusza.

Szczegółowe warunki powyższych transakcji określone zostaną w toku negocjacji z Akcjonariuszem.

Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym o zawarciu wiążących umów, w przypadku powodzenia negocjacji lub o odstąpieniu od negocjacji, w przypadku braku możliwości zawarcia wiążących umów związanych z przedmiotem negocjacji.

Ponieważ zobowiązania Spółki wobec Akcjonariusza, obejmujące obowiązek zapłaty ostatniej raty ceny za udziały w spółce OOO Svetly Dali zgodnie z Umową wynoszą na dzień publikacji niniejszej informacji poufnej 20.000.000 USD, transakcje stanowiące przedmiot negocjacji z Akcjonariuszem z dużym prawdopodobieństwem stanowić będą umowy znaczące w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44) podpunkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259, z późn. zm.) tj. przy zastosowaniu kryterium wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, o stosowaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2015 z dnia 23 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu