Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Nr ESPI 43/2015, 29 październik 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki tj. Dengold Capital Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej („DC Ltd”) zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w przedmiocie zmniejszenia udziału DC Ltd. w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmiana udziału DC Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce zgodnie z przedmiotowym Zawiadomieniem nastąpiła na skutek zdarzeń przedstawionych poniżej.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie.
  1. Dnia 19 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mocą uchwały nr 4 o scaleniu (połączeniu) akcji Spółki, zmianie Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności związanych z wykonaniem procedury scalenia (połączenia) akcji postanowiło: (i) podwyższyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki do wysokości 200 zł w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 5 zł, (ii) zmniejszyć proporcjonalnie łączną ilość akcji Spółki z liczby 13.970.960 do liczby 349.274, czyli poprzez połączenie każdych 40 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 5 zł w 1 akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 200 zł.
  2. Dnia 8 października 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1024/2015, w związku ze złożonym przez Spółkę w dniu 6 października 2015 roku wnioskiem, o zawieszenie na Głównym Rynku GPW na okres od 15 października 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku (włącznie) notowań wszystkich akcji Spółki w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki.
  3. Dnia 15 października 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na skutek złożonego przez Zarząd Spółki wniosku w dniu 6 października 2015 roku, podjął uchwałę nr 691/15, zgodnie z którą postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 5 zł na 200 zł, dzień 27 października 2015 roku jako dzień wymiany 13.970.960 akcji spółki oznaczonych kodem PLPLPGR00010, na 349.274 akcje Spółki o wartości nominalnej 200 zł każda, zaś dzień referencyjny, dla dokonania wymiany akcji Spółki wyznaczyć na 20 października 2015 roku.
  4. W wyniku powyższego scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz pokrycia niedoborów scaleniowych z akcji należących do DC Ltd. udział DC Ltd. w ogólnej liczbie głosów w Spółce, uległ zmniejszeniu z 20,02% do 19,95%.
 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

  Przed scaleniem (połączeniem) akcji Spółki opisanym powyżej DC Ltd posiadała łącznie 2.796.924 akcje Spółki, stanowiące 20,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 2.796.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

  Aktualnie DC Ltd posiada 69.672 akcje Spółki, stanowiące 19,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 69.672 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

  DC Ltd poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od DC Ltd, które posiadają akcje Spółki.

 5. Oświadczenie o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

  DC Ltd oświadczyła, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.


Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu