Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki

Nr ESPI 42/2015, 16 październik 2015

Zarząd IBSM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu wczorajszym tj. 15 października 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął Uchwałę nr 691/15, zgodnie z którą postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 5,00 zł (pięciu złotych) na 200,00 zł (dwieście złotych), dzień 27 października 2015 roku jako dzień wymiany 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji Spółki oznaczonych kodem PLPLPGR00010 na 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarządu KDPW dniem referencyjnym dla dokonania wymiany będzie dzień 20 października 2015 roku. Ponadto Zarząd KDPW stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLPLPGR00010 oznaczonych będzie 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu