Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Nr ESPI 39/2015, 13 październik 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §20 ust. 2 Statutu Emitenta, przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2015 roku („NWZ”).

W związku z dokonaniem zmian Statutu Emitenta przez NWZ §8 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie:

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.

Nowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 200,00 (dwieście złotych) każda z nich.

Tekst jednolity Statutu Emitenta w brzmieniu przyjętym przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI 39 2015 - Załącznik - Tekst Jednolity Statutu IBSM S.A. (115.15 kB)