Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki

Nr ESPI 38/2015, 13 październik 2015

Zarząd IBSM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 października 2015 roku Spółce doręczono nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Siwko i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Powód”) wniesionego przeciwko Spółce w dniu 14 września 2015 roku.

Wartość przedmiotu sporu oznaczona została w pozwie na kwotę 260.496 zł.

Przedmiotem przedmiotowego postępowania sądowego są zobowiązania Spółki jako poręczyciela za zobowiązania spółki zależnej tj. Brinando Investments Limited z siedzibą w Larnace w Republice Cypryjskiej wynikających z zawartej z Powodem umowy o świadczenie usług prawnych z dnia 1 stycznia 2011 roku.

Spółka analizuje zasadność przedmiotowego powództwa oraz celowość składania zarzutów od wydanego nakazu zapłaty lub podjęcia innych działań prawnych celem ochrony interesów Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu