Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Złożenie wniosku o dokonanie wymiany akcji Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Nr ESPI 37/2015, 09 październik 2015

IBSM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w przedmiocie dokonania wymiany akcji (scalenia akcji), poprzez przeprowadzenie w dniu 27 października 2015 r. wymiany akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLPLPGR00010 w liczbie 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w stosunku 40:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem ISIN: PLPLPGR00010 zarejestrowanych będzie 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda.

Zarząd Spółki ponownie zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w 20 października 2015 r. (dzień referencyjny), stanowiła czterdzieści lub wielokrotność liczby czterdzieści. Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w celu pokrycia tzw. niedoborów scaleniowych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu