Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki

Nr ESPI 36/2015, 08 październik 2015

Zarząd IBSM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 1024/2015 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zwieszenie notowań akcji Spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd GPW działając na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPLPGR00010, od dnia 15 października 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku (włącznie).

Jednocześnie na podstawie §110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił, że:

  1. Zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane na GPW, a nie zrealizowane do dnia 14 października 2015 roku, tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
  2. W okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu