Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą scalenia akcji Spółki

Nr ESPI 35/2015, 06 październik 2015

IBSM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o zawieszenie na okres od dnia 15 października 2015 r. do dnia 27 października 2015 r. (włącznie) notowań wszystkich akcji Spółki w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki.

Po podjęciu przez Zarząd GPW uchwały w przedmiocie zawieszenia notowań akcji Spółki, Spółka złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w przedmiocie dokonania wymiany akcji (scalenia akcji), poprzez przeprowadzenie w dniu 27 października 2015 r. wymiany akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLPLPGR00010 w liczbie 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w stosunku 40:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem ISIN: PLPLPGR00010 zarejestrowanych będzie 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda.

Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2015 r. („Zgromadzenie”) w sprawie „scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały” („Uchwała”), wyznaczył dzień referencyjny, tj. dzień według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, a które zostaną zamienione na odpowiednią liczbę akcji o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), na 20 października 2015 r. ("Dzień Referencyjny").

Zarząd Spółki niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła czterdzieści lub wielokrotność liczby czterdzieści.

Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w celu pokrycia tzw. niedoborów scaleniowych.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu