Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Nr ESPI 32/2015, 29 wrzesień 2015

Zarząd IBSM S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż w dniu 23 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta wynikającej z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2015 roku.

Powyższa zmiana dotyczyła §8 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

Nowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 200,00 (dwieście złotych) każda z nich.

W związku ze zmianą ilości akcji Spółki Zarząd Emitenta informuje, iż ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu powyższej zmiany Statutu Spółki wynosi 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) głosy.

W załączeniu Emitent przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI 32 2015 - Załącznik - Tekst Jednolity Statutu IBSM S.A. (115.16 kB)