Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie o udzielonych pełnomocnictwach

Nr ESPI 31/2015, 16 wrzesień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 3 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w treści którego Pani Justyna Młodzianowska, Pan Marcin Olechowski i Pan Krzysztof Pawlak (zwani dalej łącznie „Zawiadamiającymi”) poinformowali Spółkę o udzieleniu przez spółkę Righteight Holdings Limited (zwaną dalej „Mocodawcą”), będącą akcjonariuszem Spółki posiadającym 7.579.734 akcje Spółki, stanowiące 54,25% kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 7.579.734 głosów, co stanowi 54,25% ogólnej liczby głosów, pełnomocnictwa upoważniającego Zawiadamiających do reprezentowania Mocodawcy i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 września 2015 roku bez pisemnej instrukcji do głosowania.

Jednocześnie Zawiadamiający poinformowali, iż poza reprezentowaniem Mocodawcy nie posiadają żadnych akcji Spółki, z których mogliby wykonywać prawo głosu po utracie możliwości wykonywania prawa głosu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Mocodawcę.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu