Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

Nr ESPI 27/2015, 25 sierpień 2015

Zarząd IBSM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wybierając ADVANTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16/15, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3508.

Emitent korzystał uprzednio z usług ADVANTIM Sp. z o.o., powierzając temu podmiotowi badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok oraz dokonanie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Z ww. podmiotem zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu