Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2015 r.

Nr ESPI 24/2015, 19 sierpień 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 sierpnia 2015 roku („NWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, jak również nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał.

Na wniosek pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza Spółki – Righteight Holdings Limited wprowadzono zmianę treści uchwały nr 3 poprzez:

  1. nadanie § 1 pkt 8 uchwały brzmienia: „podjęcie uchwały w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,”
  2. dodanie w § 1 uchwały pkt 9 w brzmieniu: „zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki”.

Na wniosek pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza Spółki Dengold Capital Limited wprowadzono zmianę treści uchwały nr 4 poprzez zastąpienie wyrażenia „wynosi poniżej 0,50 zł” wyrażeniem „wynosi poniżej 1,00 zł”.

Na wniosek pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza Spółki Dengold Capital Limited wprowadzono zmianę treści uchwały nr 5 poprzez usunięcie następujących fragmentów § 1 tej uchwały:

  • „aktualnego na dzień nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2015 roku”
  • „a także modyfikacji Statutu spółki, które mogą wynikać z realizacji ww. uchwał”.

Dodatkowo NWZ przyjęło uchwałę nr 6 w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z projektem zaproponowanym przez pełnomocnika reprezentującego akcjonariusza Spółki – Righteight Holdings Limited w trakcie posiedzenia NWZ.

Pełna treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie, mając na uwadze, iż NWZ podjęło uchwałę zawierającą postanowienia modyfikujące Statut Spółki Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe i nowe brzmienie zmienionego postanowienia Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.”.

Nowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 200,00 (dwieście złotych) każda z nich.”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu przesyła projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI 24 2015 - Projekt tekstu jednolitego (106.99 kB)
Pobierz dokument ESPI 24 2015 Treść uchwał NWZ 19 08 2015 (217.4 kB)