Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za I półrocze 2015 r.

Nr ESPI 23/2015, 04 sierpień 2015

Zarząd IBSM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, wybierając ADVANTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16/15, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3508.

Emitent korzystał uprzednio z usług ADVANTIM Sp. z o.o., powierzając temu podmiotowi badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2015 rok oraz dokonanie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku.

Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Z ww. podmiotem zostanie zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu