Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 sierpnia 2015 r.

Nr ESPI 22/2015, 21 lipiec 2015

Zarząd IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2, art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”) na dzień 19 sierpnia 2015 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i treść proponowanych zmian Statutu Spółki, projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez NWZ oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ibsmsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie / WZA.

Jednocześnie, mając na uwadze projekty uchwał NWZ, Zarząd Spółki przedstawia zamierzoną zmianę §8 Statutu Emitenta:

Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć złotych) każda z nich.”.

Zamierzona zmiana §8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 200,00 (dwieście złotych) każda z nich.”.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §8 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument IBSM - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ - NWZ 08.2015 (152.2 kB)
Pobierz dokument IBSM - PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU - NWZ 08.2015 (106.99 kB)
Pobierz dokument IBSM - PROJEKTY UCHWAŁ NWZ - NWZ 08.2015 (136.39 kB)
Pobierz dokument IBSM - INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW - NWZ 08.2015 (63.29 kB)
Pobierz dokument IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby fizycznej) - NWZ 08.2015 (168.57 kB)
Pobierz dokument IBSM - FORMULARZ DO GŁOSOWANIA (dla osoby prawnej) - NWZ 08.2015 (168.96 kB)
Pobierz dokument IBSM - Wzór_pełnomocnictwo_osoby fizycznej - NWZ 08.2015 (94.13 kB)
Pobierz dokument IBSM - Wzór_pełnomocnictwo_osoby prawnej - NWZ 08.2015 (92.11 kB)