Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Uzupełninie informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności Emitenta za 2014 rok

Nr ESPI 21/2015, 17 lipiec 2015

W związku z otrzymaniem przez IBSM S.A. („Emitent”) pisma Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) z dnia 10 lipca 2015 roku, w treści którego Komisja zwróciła uwagę na niekompletność informacji dotyczącej wynagrodzenia wypłaconego członkom organów Emitenta, zawartej w sprawozdaniu z działalności Emitenta za 2014 rok, tj. wskazanie informacji zbiorczych, a nie informacji odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, Zarząd Emitenta - w uzupełnieniu informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności Emitenta za 2014 roku - przekazuje w załączeniu zestawienie wynagrodzenia i innych świadczeń wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta w 2014 roku - zgodne z wymaganiami zawartymi w §91 ust. 6 pkt 17) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument ESPI_21_2015_Zalacznik_do_raportu (120.28 kB)