Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Nr ESPI 19/2015, 06 maj 2015

Zarząd IBSM S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż w dniu 6 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbywało się w dniu 4 marca 2015 roku.

Zmiana Statutu Emitenta, o których mowa powyżej objęła zmianę firmy Emitenta, który od chwili rejestracji zmiany Statutu Emitenta działać będzie pod firmą „IBSM Spółka Akcyjna”.

Powyższa zmiana dotyczyła §1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

Nowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „IBSM spółka akcyjna”.”

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Platinum Properties Group spółka akcyjna”.”

W załączeniu Emitent przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument Tekst Jednolity Statutu IBSM S.A. (116.51 kB)