Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku.

Nr ESPI 16/2015, 01 kwiecień 2015

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Dengold Capital Limited z Siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej tj. akcjonariusza posiadającego 2.796.294 akcje Spółki, co stanowi 20,02% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku („ZWZ”) następujących punktów:

 • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
 • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań Komitetu Audytu.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

 • Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2014 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2014,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014,
 • Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia Straty Spółki za rok obrotowy 2014,
 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
 • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej w zmienionym składzie zadań Komitetu Audytu,
 • Wolne wnioski,
 • Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza, na wniosek którego dokonano zmiany porządku obrad ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Pobierz dokument PPG - PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA (188.54 kB)